Sách quan chế/71

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

THỊ VỆ XỨ, 侍衞處

garde impériale.

Thống chưởng đại thần 1; Thống quản đại thần 1; Quản lảnh đại thần 2; Hiệp lảnh thị vệ 4; Nhứt đẳng thị vệ, không định ngạch số; nhị đẳng thị vệ 5; tam đẳng 10; tứ đẳng 15; ngủ đẳng 30; ngân bài 20; nha bài 40. Ấy là những người huân thích thân tín[1] chọn làm túc vệ.

Có thị vệ xứ cẩn tín ti, có người tìm để, chính là người thân tín xem xét truyền báo các việc.


   
Chú thích

  1. Chỉ nghĩa là bà con tin cậy.