Sách quan chế/75

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

THỪA THIÊN PHỦ, 承天府

préfecture de la capitale.

Kinh thành Đề đốc kiêm lý, 提督兼理 Thừa-thiên phủ sự vụ, 1 người.

Phủ doản, 府尹 1.

Bộ thuộc có Tả thằng ti: thông phán, kinh lịch, đều 1 người, chánh bát phẩm thơ lại 2; chánh cửu phẩm thơ lại 6; vị nhập lưu thơ lại 25.

Hữu thằng ti: thông phán, kinh lịch, đều 1 người; chánh bát phẩm thơ lại 6; vị nhập lưu thơ lại 25.

Thuở đầu lập dinh Quảng-đức, nguyên cũ là xứ Thuận-hóa, phủ Triệu-phong, năm Tân-dậu mới cải là Quảng-đức dinh, đặt ra có quan Lưu thú, có ký lục, cai bộ. Thuộc ti có thơ ký, tri bộ, cai án, tri án, câu kê, cai hạp, thủ hạp, bổn ti các chức.

Hiệu Gia-long năm đầu, đặt Quảng-đức dinh, có Khâm sai lưu thú 1.

Ti xá sai, thì có câu kê 2; cai hạp 6; thủ hạp 12; bổn ti 29. Còn Tương thần lại ti, thì có câu kê 2; cai hạp 5; thủ hạp 12; bổn ti 32.

Đến năm thứ ba, chuẩn định công đường lưu thú, ký lục, cai bộ, chức chế đều chánh tam phẩm (như dùng quan tùng nhì phẩm sấp lên kiêm lảnh, thì cứ theo phẩm cấp ấy). Thơ ký, cai án, tri bộ, chức chế đều tùng ngủ phẩm. Câu kê tùng lục phẩm; cai hạp ở đó, lại với chiếm hậu ti cai hạp, đều để tùng thất phẩm; thủ hạp với chiếm hậu ti thủ hạp, đều để tùng bát phẩm; bổn ti cùng chiếm hậu ti, đều cho tùng cửu phẩm.

Qua năm thứ bảy, cải xá sai, tương thần lại hai ti, làm tả hữu thằng hai ti, phân làm Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, sáu phòng, lại dùng cựu ngạch xá sai trong dinh mà bổ vào đó.

Lại chuẩn qui thầy thuốc giỏi ở ngoại tịch, lập làm một ti lương y.

Lại chuẩn định ti tả thằng, câu kê 1; cai hạp 2; thủ hạp phòng lại 2; bổn ti 10; thủ hạp phòng binh 2; bổn ti 10; hình phòng thủ hạp 2; bổn ti 25.

Hữu thằng ti, câu kê 1; cai hạp 2; hộ phòng thủ hạp 2; bổn ti 25; lễ phòng thủ hạp 2; bổn ti 10; công phòng thủ hạp 2; bổn ti 15.

Ti lương y, huấn khoa 1; về tảng giai tùng cửu phẩm; bổn ti 15; vị nhập lưu.......

Sau đó chỉ dụ Quảng-đức dinh làm trực lệ Quảng-đức dinh.

Hiệu Minh-mạng năm thứ hai, cải cai hạp làm chánh bát phẩm thơ lại; thủ hạp làm chánh cửu phẩm thơ lại.

Năm thứ ba, nghị chuẩn tả thằng ti câu kê 1; Lại phòng chánh cửu phẩm thơ lại 2; vị nhập lưu thơ lại 10. Các phòng khác đều cải như vậy.

Cũng trong năm ấy, cải Quảng-đức dinh làm Thừa-thiên phủ.

Năm thứ tư, bổ thọ cho kinh thành Đề đốc kiêm lý Thừa-thiên phủ sự vụ 1; Phủ doản 1; đều lãnh chánh tam phẩm.

Lại đặt Phủ thằng hoặc Phủ thừa 1, chánh tứ phẩm.

Năm thứ tám, cải tri bộ làm thông phán, câu kê làm kinh lịch.

Năm thứ chín, tài tỉnh chức huấn khoa, trong ti lương y.

Hiệu Triệu-trị năm thứ ba, y lời tấu, chuẩn cho các viên dịch trong nha ấy, phân làm tả, hữu thằng hai ti, bải danh hiệu sáu phòng.