Sách quan chế/76

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

THUỘC PHỦ KINH HUYỆN, 縣京府属

sous-préfets de la capitale.

Hương-trà huyện: tri huyện 1, coi luôn huyện Phú-vinh; lại mục 1; thông lại 7.

Quảng-điền huyện: tri huyện 1, coi luôn huyện Phong-điền; lại mục 1; thông lại 5.

Hương-thủy huyện: tri huyện 1, coi luôn huyện Phú-lộc; lại mục 1; thông lại 5.

Hiệu Gia-long năm đầu, tại Hương-trà, Quảng-điền, Phú-vinh ba huyện, mỗi huyện đều đặt 2 tri huyện, xưng là Đông đường, Tây đường.

Lại chuẩn mỗi huyện, đặt đề lại 2; thông lại 8.

Năm thứ mười hai, y lời tấu, chuẩn huyện nào đinh số quá 6,000, cho đặt 2 tri huyện; đinh số 5,000 sấp xuống, đặt 1 tri huyện.

Mỗi huyện đặt đề lại 1; thông lại 2; chánh sai 6, ở dưới vị nhập lưu.

Hiệu Minh-mạng, năm thứ ba, chỉ chuẩn cho kinh huyện trật chánh lục phẩm.

Năm thứ năm, dụ Thừa-thiên phủ, Hương-trà, Quảng-điền, Phú-vinh ba huyện đặt thêm huyện thằng đều 1 người, trật tùng lục phẩm.

Năm thứ tám, bỏ chức ký huyện, cai huyện, tư huyện cùng các chánh sai.

Năm thứ mười hai, nghị chuẩn cho Hương-trà, Phú-vinh làm tối yếu khuyết[1]; Quảng-điền làm trung khuyết.

Lại cải đề lại làm lại mục.

Năm thứ mười lăm, phân Phú-vinh, Hương-trà, Quảng-điền ba huyện, làm Phú-lộc, Hương-thủy, Phong-điền, cả thảy sáu huyện, đều đặt 1 tri huyện.

Năm thứ mười bảy, nghị chuẩn hễ huyện nào là tối yếu khuyết, thì đặt 2 lại mục; huyện nào trung khuyết, thì đặt lại mục 1.

Lại chuẩn huyện Hương-trà làm huyện đầu.


   
Chú thích

  1. Nghĩa là huyện lớn nhiều công việc.