Sách quan chế/82

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

QUAN BINH CÁC TỈNH

service militaire des provinces.

Chánh, phó Lảnh binh; chánh, phó Vệ; chánh, phó Đề đốc, chuyên hay việc binh.

Đề đốc, chánh, phó Lảnh binh, tại tỉnh có việc phải hội hàm, cũng gọi là quan tỉnh. Chữ tỉnh ấy chỉ nghĩa là chỗ hội xét các việc trong địa hạt.

Mỗi vệ, có Vệ húy 1; phó Vệ húy 1; mỗi cơ, có chánh, phó Quản cơ đều 1 người.

Như tại Gia-định buổi trước, có tả hữu thủy vệ 2; cơ, vệ đều có 5 là trung, tiền, tả, hữu, hậu. Hiệu cơ, vệ đều lấy chữ Gia-định mà để trước, như Gia-trung, Gia-tiền, Gia-tả, vân vân; Định-trung, Định-tiền, Định-tả, vân vân; mỗi cơ, vệ đều 10 đội.

Có tuyển phong một đội; gia tượng 1 đội; pháo thủ 1 đội; tuần thành 2 đội.

Mỗi tỉnh đặt thành thủ húy 1 người, trật tùng tứ phâm, hay giữ chìa khóa cữa thành, án kỳ đóng mở, lại hay việc tuần tiếu giữ gìn hoàn thành địa diện; quan Thượng ti phải lượng cấp bàn binh hoặc 1 vệ, 1 cơ cho đủ sai phái. Tại kinh thành, thì có chức Hộ thành, vỏng thành.


Ngoài các tấn thủ cùng các quan tân, có chỗ đặt Tư vụ, có chỗ đặt bát, cửu phâm thơ lại, lảnh làm thừa biện.