Sách quan chế/81

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

ĐỐC HỌC, 督學 GIÁO THỌ, 教授 HUẤN ĐẠO, 訓導

direction de l’enseignement.

Mỗi tỉnh, tại tỉnh đặt Đốc học 1 người; các phủ đặt Giáo thọ đều 1 người; các huyện đặt Huấn đạo đều 1 người.

Hiệu Minh-mạng năm thứ ba, chuẩn đặt thêm chức phó Đốc học, cùng chức trợ giáo. Đến năm thứ mười tám, lại đặt thêm chức tổng giáo, nghĩa là thầy dạy tại tổng, có ý để mà dạy người có đạo Thiên Chúa, khử tà qui chánh, cách bạc tùng trung cho được đào thành mĩ tục.