Sách quan chế/90

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

MẠNG PHỤ, 命婦

épouses de grands mandarins ayant un titre honorifique.

Nhứt nhì phẩm viết Phu nhơn; Tam phẩm viết Thục nhơn; Tứ phẩm viết Cung nhơn; Ngủ phẩm viết Nghi nhơn; Lục, thất phẩm viết An nhơn; Bát cữu phẩm viết Nhu nhơn.