Sơn phòng mạn hứng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Sơn phòng mạn hứng - 山房漫興
của Trần Nhân Tông