Sai thằng Cam

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cam, tốc ra thăm gốc hải đường
Hái hoa về để kết làm tràng
Những cành với nhánh đừng vin nặng
Mấy đoá còn xanh chớ bẻ quàng
Xong, lại tây hiên tìm liễn xạ
Rồi sang thư viện lấy bình hương
Mà về cho chóng, đừng thơ thẩn
Kẻo lại rằng chưa dặn kỹ càng