Tác gia:Trương Cửu Linh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trương Cửu Linh - 張九齡
(678–740)
Tự là Tử Thọ, người Thiều Châu, huyện Khúc Giang, tỉnh Quảng Đông. Làm quan đến chức Thượng thư hữu thừa tướng, tính cương trực, không xu phụ nên bị Lý Lâm Phủ là Tể tướng tâu với nhà vua bãi chức ông và biếm ông đi làm trưởng sử ở Kinh Châu rồi mất ở đó. Ông để lại một văn tập gồm 20 quyển.
Trương Cửu Linh - 張九齡

Tác phẩm[sửa]

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.