Tô Đoan, Tiết Phúc diên giản Tiết Hoa tuý ca

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tô Đoan, Tiết Phúc diên giản Tiết Hoa tuý ca - 蘇端、薛復筵簡薛華醉歌
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

蘇端、薛復筵簡薛華醉歌
文章有神交有道,
端復得之名譽早。
愛客滿堂盡豪翰,
開筵上日思芳草。
安得健步移遠梅,
亂插繁花向晴昊。
千里猶殘舊冰雪,
百壺且試開懷抱。
垂老惡聞戰鼓悲,
急觴為緩懮心搗。
少年努力縱談笑,
看我形容已枯槁。
坐中薛華善醉歌,
歌辭自作風格老。
近來海內為長句,
汝與山東李白好。
何劉沈謝力未工,
才兼鮑昭愁絕倒。
諸生頗盡新知樂,
萬事終傷不自保。
氣酣日落西風來,
願吹野水添金杯。
如澠之酒常快意,
亦知窮愁安在哉。
忽憶雨時秋井塌,
古人白骨生青苔,
如何不飲令心哀。

Tô Đoan, Tiết Phúc diên giản Tiết Hoa tuý ca
Văn chương hữu thần giao hữu đạo,
Đoan, Phúc đắc chi danh dự tảo.
Ái khách mãn đường tận hào hàn,
Khai diên thượng nhật tư phương thảo.
An đắc kiện bộ di viễn mai,
Loạn tháp phồn hoa hướng tình hạo.
Thiên lý do tàn cựu băng tuyết,
Bách hồ thả thí khai hoài bão.
Thuỳ lão ác văn chiến cổ bi,
Cấp trường vi hoãn ưu tâm đảo.
Thiếu niên nỗ lực túng đàm tiếu,
Khán ngã hình dung dĩ khô cảo.
Toạ trung Tiết Hoa thiện tuý ca,
Ca từ tự tác phong cách lão.
Cận lai hải nội vi trường cú,
Nhữ dữ Sơn Đông Lý Bạch hảo.
Hà, Lưu, Thẩm, Tạ lực vị công,
Tài kiêm Bão Chiếu sầu tuyệt đảo.
Chư sinh phả tận tân tri lạc,
Vạn sự chung thương bất tự bảo.
Khí hàm nhật lạc tây phong lai,
Nguyện xuy dã thuỷ thiêm kim bôi.
Như thằng chi tửu thường khoái ý,
Diệc tri cùng sầu an tại tai.
Hốt ức vũ thì thu tỉnh tháp,
Cổ nhân bạch cốt sinh thanh đài,
Như hà bất ẩm linh tâm ai.

Trên tiệc Tô Đoan, Tiết Phúc tặng Tiết Hoa say hát
Văn chương khá chơi bời phải lối
Hạ và Đoan sớm nổi tiếng lành
Đầy thềm rặt bạn tài danh
Nhớ xuân bày đặt tiệc quỳnh ta chơi
Ai dời hộ ngàn mai xa thẳm
Dưới trời quang hoa cắm cho đông
Dặm ngàn tuyết phủ còn phong
Hũ trăm hãy dốc cho lòng tạm khuây
Lòng lo, mượn chén cay dập tắt
Trống trận buồn réo rắt quanh tai
Trẻ trung hãy gượng nói cười
Này trông tôi đã nửa người nửa ma
Hát giọng say, Tiết Hoa là nhất
Phong cách già, tự đặt nên bài
Gân đây giỏi lối câu dài
Có anh với Lý Bạch người Sơn Đông
Đè Tốn, Dữu, coi không Ước, Xước
Bao Chiếu tài nhớn nhác phục lăn
Bạn bè vui vẻ mười phần
Việc đời nay chuyển mai vần ai hay
Vầng hồng lặn, gió tây hãy thổi
Đồng nước xanh thành suối rượu đào
Chén vàng cạn, lại vục vào
Cái sầu cái khổ tôi nào thấy đâu
Chợt nhớ trận mưa mau hôm nọ
Lỡ mồ xưa trật bộ xương khô
Trên xương rêu xám mọc đua
Cớ sao không uống để cho lòng buồn

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1974. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)