50%

Tôn phu nhân quy Thục (Tôn Thọ Tường)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tôn phu nhân quy Thục
của Tôn Thọ Tường

Tôn phu nhân[1] quy Thục[2]
 
Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng,
Ngàn thu rạng tiết gái Giang-đông.
Lìa Ngô[3]bịn-rịn chòm râu bạc;
Về Hán[4] trau-tria mảnh má hồng.
Son phấn thà cam dày gió bụi;
Đá vàng chi để thẹn non sông?
Ai về nhắn với Châu Công-cẩn[5]:
Thà mất lòng anh, đặng bụng chồng.

   
Chú thích

  1. Tôn phu nhân: em gái Tôn Quyền, vua nhà Đông Ngô thời Tam quốc ở Trung Quốc.
  2. Thục: nhà Thục Hán (Trung Quốc).
  3. Ngô: nhà Đông Ngô (Trung Quốc).
  4. Hán: nhà Thục Hán (Trung Quốc).
  5. Chu Công Cẩn: Chu Du, một tướng giỏi của Tôn Quyền.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.