Tờ ly hôn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tờ ly hôn  (1933) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, số 5 (15. 10. 1933), trang 8.

(Một anh chàng mới vừa học xong sách Tam thiên tự tức là sách: Thiên trời, địa đất, cử cất, tồn còn… thì bỏ học mà cưới vợ. Ít lâu anh ta bỏ vợ, tự làm lấy tờ bỏ như vầy:)

Tao nguyện cùng thiên trời địa đất:
Phen này tao cử cất kẻo tồn còn…
Vì mầy ở với tao không có tử con,
Thì làm sao cho có tôn cháu, huống nữa là lục sáu tam ba?
Mầy chẳng biết việc gia nhà quốc nước!
Mầy chẳng nghĩ chi tiền trước hậu sau!
Thật mầy là đồ ngưu trâu mã ngựa!
Tao từng đánh mầy cự cựa nha răng,
Mà mầy cũng vẫn giữ thói vô chăng lấy làm hữu có !
Thật mầy là đồ khuyển chó dương dê!
Thôi từ đây tao quyết cho mầy quy về tẩu chạy,
Dầu mầy có bái lạy quỵ quỳ,
Là tao cũng chẳng thèm khứ đi lai lại!

TÚ XƠN sao lục