Từ điển Taberd/Dictionarium Anamitico-Latinum/Contextus vocalium cum consonantibus extremis

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

CONTEXTUS VOCALIUM CUM CONSONANTIBUS EXTREMIS.

c ch m n ng nh p t
A
Ă
Â
E
Ê
I
Y
O
Ô
Ơ
U
Ư
Ao
Ia
Ie
Io
Iu
Oa
Oe
Ui
Ươ
Iươ
Uyê