Tửu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tửu - 酒
của Nguyễn Khuyến
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

天生飲食世皆然
儀狄應為一小天
堯舜以前無酒誥
商周之後有賓筵
若教麴蘗非佳品
何以文章更別傳
吾道至今蕭索葚
攜壺獨此醉中仙

Thiên sinh ẩm thực thế giai nhiên
Nghi Địch[1] ứng vi nhất tiểu thiên
Nghiêu Thuấn dĩ tiền vô tửu cáo[2]
Thương Chu chi hậu hữu Tân Diên[3]
Nhược giao khúc nghiệt phi giai phẩm
Hà dĩ văn chương cánh biệt truyền
Ngô đạo chí kim tiêu tác thậm
Huề hồ độc thử túy trung tiên

   
Chú thích

  1. Nghi Địch là vợ vua Hạ Vũ, tương truyền là người đầu tiên chế ra rượu
  2. Tửu cáo là một chương trong Kinh Thi, chép lời Chu Thành Vương răn Khang Thúc chớ đam mê rượu. Cả câu thứ ba có nghĩa là trước đời Nghiêu Thuấn không có chuyện ngăn cấm uống rượu
  3. Tân Diên là thơ Tân chi sơ diên, chép trong Kinh Thi bàn về việc tiếp rượu mời khách. Cả câu thứ tư này có nghĩa là mọi chuyện nhiêu khê khách sáo trên chiếu rượu chỉ có sau thời Chu Thương