Thảo luận:Chiếc bách lỡ vời

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Chiếc bách lỡ vời
Nguồn GS. Trịnh Vân Thanh, Thành ngữ điển tích danh nhân từ điển [quyển 1], tác giả tự xuất bản, Sài Gòn, 1966, tr. 503.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài