Thi Thiên/Chương 133

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

1 Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay!

2 Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người;

3 Lại khác nào sương móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.