Trận bướm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trận bướm
của Nguyễn Trãi

Làm sứ đi thăm tin tức xuân.
Lay thay cánh nhẹ mười phân.
Nội hoa tớp tớp vây đòi hỏi ;
Doanh liễu khoan khoan khéo lữa lần.
Thục đế để thành déo dắt ;
Phong vương đắp lũy khóc ran.
Chúa xuân giáo tập dư ba tháng,
Mảng cầm ve mới đỗ quân.