Trang:Constitution of ROV 1967 from Hien phap chu thich.pdf/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

TUYÊN CÁO

CHỦ TỊCH ỦY BAN LÃNH ĐẠO QUỐC GIA


— Chiếu Ước Pháp ngày 19-6-1965, bổ túc bởi Quyết định số 6 QLVNCH/QĐ ngày 6-6-1966 của Đại Hội Đồng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa;

— Chiếu Quyết định số 3 QLVNCH/QĐ ngày 14-6-1965 bổ túc bởi Quyết định số 7 QLVNCH/QĐ ngày 6-6-1966 của Đại Hội Đồng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thành lập và ấn định thành phần Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia;

— Chiếu Sắc luật số 14/66 ngày 14-4-1966 thành lập Quốc Hội Lập Hiến;

— Chiếu Sắc luật số 21/66 ngày 19-6-1966 ấn định tổ chức Quốc Hội Lập Hiến;

— Chiếu Sắc luật số 22/66 ngày 19-6-1966 quy định thể thức bầu cử Quốc Hội Lập Hiến;

— Chiếu Quyết nghị ngày 27-3-1967 của Đại Hội Đồng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa;

— Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia đã thảo luận;


TUYÊN CÁO

Nay ban hành Hiến-Pháp Việt-Nam Cộng-Hòa do Quốc-Hội Lập-Hiến biểu quyết toàn bộ bản văn ngày 18-3-1967.

Saigon, ngày 1-4-1967
Trung Tướng NGUYỄN VĂN THIỆU

13