Trợ giúp:Tình trạng trang

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đường dẫn kiểm tra của bộ mở rộng ProofreadPage gồm có năm cấp:

Không có nội dung
trang trống Chưa hiệu đính Đã hiệu đính Đã phê chuẩn
Có vấn đề


Ba giá trị đầu là quy trình thông thường:

  • Chưa hiệu đính là giá trị mặc định. (Xem tất cả các trang.)
  • Đã hiệu đính có nghĩa là đã được một đóng góp viên duyệt lại. (Xem tất cả các trang.)
  • Đã phê chuẩn có nghĩa là đã được duyệt bởi hai đóng góp viên. Nút tương ứng chỉ có nếu trang đã được một ai khác duyệt trước rồi. (Xem tất cả các trang.)

Ngoài ra,

  • Không có nội dung dành cho trang trắng, hoặc các trang khác không cần phải duyệt kép. (Xem tất cả các trang.)
  • Có vấn đề chỉ ra là có vấn đề cần thảo luận kỹ hơn giữa các đóng góp viên. (Xem tất cả các trang.)