Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
13
DẤU
MẶT
TRĂNG
THÁNG GIÊNG
ANNAM
南 一 月
Tháng đủ
月 大
FÉVRIER DẤU
MẶT
TRĂNG
THÁNG HAI
ANNAM
南 二 月
Tháng đủ
月 大
MARS
1 刀 一 Thứ năm 第 五 11 J
1 刀 一 Thú bảy 第 七 13 S
2 刀 二 « sáu « 六 12 V 2 刀 二 Chúa nhụt 主 日 14 D
3 刀 三 « bảy « 七 13 S 3 刀 三 Thứ hai 第 二 15 L
4 刀 四 Chúa nhụt 主 日 14 D 4 刀 四 « ba « 三 16 M
5 刀 五 Thứ hai 第 二 15 L 5 刀 五 « tư « 四 17 M
6 刀 六 « ba « 三 16 M 6 刀 六 « năm « 五 18 J
7 刀 七 « tư « 四 17 M 7 刀 七 « sáu « 六 19 V
8 刀 八 « năm « 五 18 J 8 刀 八 « bảy « 七 20 S
9 刀 九 « sáu « 六 19 V
9 刀 九 Chúa nhụt 主 日 21 D
10 刀 十 « bảy « 七 20 S 10 刀 十 Thú hai 第 二 22 L
11 十 一 Chúa nhụt 主 日 21 D 11 十 一 « ba « 三 23 M
12 十 二 Thú hai 第 二 22 L 12 十 二 « tư « 四 24 M
13 十 三 « ba « 三 23 M 13 十 三 « năm « 五 25 J
14 十 四 « tư « 四 24 M 14 十 四 « sáu « 六 26 V
15 十 五 « năm « 五 25 J 15 十 五 « bảy « 七 27 S
16 十 六 « sáu « 六 26 V
16 十 六 Chúa nhụt 主 日 28 D
17 十 七 « bảy « 七 27 S 17 十 七 Thú hai 第 二 29 L
18 十 八 Chúa nhụt 主 日 28 D 18 十 八 « ba « 三 30 M
THÁNG BA TÂY MARS 19 十 九 « tư « 四 31 M
19 十 九 Thú hai 第 二 1 L THÁNG TƯ TÂY AVRIL
20 « ba « 三 2 M 20 Thú năm 第 五 1 J
21 卄 一 « tư « 四 3 M 21 卄 一 « sáu « 六 2 V
22 卄 二 « năm « 五 4 J 22 卄 二 « bảy « 七 3 S
23 卄 三 « sáu « 六 5 V
23 卄 三 Chúa nhụt 主 日 4 D
24 卄 四 « bay « 七 6 S 24 卄 四 Thú hai 第 二 5 L
25 卄 五 Chúa nhụt 主 日 7 D 25 卄 五 « ba « 三 6 M
26 卄 六 Thú hai 第 二 8 L 26 卄 六 « tư « 四 7 M
27 卄 七 « ba « 三 9 M 27 卄 七 « năm « 五 8 J
28 卄 八 « tư « 四 10 M 28 卄 八 « sáu « 六 9 V
29 卄 九 « năm « 五 11 J 29 卄 九 « bảy « 七 10 S
30 « sáu « 六 12 V 30 Chúa nhụt 主 日 11 D