Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
— 5 —

Thạnh suy tiêu trưởng mấy hồi, Nơi bằng nơi lở chổ bồi chổ chinh.
Sơn-xuyên tú khí chung linh, Kể trong sáu tỉnh chổ danh hảy nhiều.
Thổ nghi tập tục biết nhiêu, Nói sơ đại lược ít đều ra sau.
Đổi thay mấy độ biển dâu, Gẩm cơ tạo hóa nhiệm mầu chỉnh ghê.
Minh-vương chúa Nguyễn trào Lê, Đất Mên chiếm cứ đem về bản thơ.
Lần lần thâu choán cỏi bờ, Nam-kỳ sáu tỉnh thành cơ nghiệp mình.
Lòng dân chánh nước chưa bình, Trời xuôi Đại-pháp điều đình phong cương.
Kinh dinh bốn chục năm trường, Tỉnh, thành, phủ, huyện, đo lường chia ra.
Hai mươi hai hạt gần xa, Cầu, đường sấp đặt công đà nhọc siêng.
Dây thép thủy bộ liền liền, Tàu đò xe lửa chở chuyên nhẩy tràng.
Càng ngày mỗi việc mở mang, Cho dân khẩn phá đất hoan muôn trùng.
Nơi nơi sầm huấc rộng thông, Cọp voi thú dử hải hùng lánh xa.
Tàu ô gành bải vô ra, Nhiểu nhương ghe cộ cũng là lắm khi.
Nghe đâu bắt đặng tức thì, Đã đôi ba chiếc trốn đi ngã nào,
Sợ oai chúng nó bôn đào, Mấy năm nay đã ba đào yến thanh.
Dưới sông bặc dấu côn kình, Trên bờ vui thú thích tình làm ăn.
Sum vầy các sắc nhơn dân, Sanh nhai nghệ nghiệp bỗn căng vững vàng.
Toàn-quyền-tổng-thống ngôi sang, Đông-dương mối việc ngỗn ngang tay dùng.
Bình-thuận thành, đến Thăng-long, Nước nhà bảo hộ ngoài trong an nhàn.
Đại-nam-việc quấc vững vàng, Vua là Thành-Thái hiệu Hoàng-đế nay.
Nguyển trào công đức nặng dày, Từ Gia-Long trước những ngày trung hưng.
Cậy nhờ sáu tỉnh binh dân, Dựng nên Đế nghiệp tân cần lưu lai.
Ấy là bờ cỏi phía ngoài, Còn vua Chơn-Lạp rộng dài phía trong.
Trị vì bốn chục dư đông, Rô-Đôm (Norodom) danh hiệu chính trùng vui chơi.
Ơn nhờ bảo hộ nơi nơi, Nước Mên toàn cảnh thảnh thơi xa gần.
Tên ngoài tục gọi Hoàng-lân, Giáp-thìn ngài đã giá băng mới rồi.
Ông Hoàng-nhì nối lên ngôi, Sửa sang sắp đặt các tôi Triều-đình.
Xi xa tha (Sisatha) ấy là danh, Noi theo qui củ thái bình dấu xưa.
Nam-vang hòa thuận gió mưa, Dân đều vổ bụng sớm trưa no lòng.
Nam-kỳ thống-đốc một ông, Làm đầu sáu tỉnh thạnh long tước quyền.
Hạt nào hạt nấy đều riêng, Bên phan bên niết mối giềng sửa đương.
Sỉ, Công, Hình, Hộ, Binh, Thương, Nơi nơi phần trị phô trương phải bề.
Hội-đồng Nghị-viện chỉnh tề, Dân an bất động cổ bề chiến chinh.
Chánh-chung giàu nước mạnh binh, Cỏi Nam triệu chúng trị bình âu ca.
Ngụ lời cảm khái ngâm nga, Biết đâu nói đó lựa là thấp cao.
Nôm na lục bác tầm phào, Cứ theo chuyện thật điển vào nên câu.