Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
Ngày thứ nhít

mà cho tièn bạc của cải như cha mẹ, d và kửa nhà ruộng nương hơn cha mẹ nữa. e mà lại cho làm quan cuyèn bàng cou᷄ dên thì cu᷄̀ được. f ví bàng ai làm ngụy chảng ꞗưng lè lŏẹt tlao᷄ nước g ꞗua Chúa thì phạt được h chảng lọ là cất của, mà lại chém giét.   i ắt thạt thượng phụ là cha cả, chúa cả tlên hết mọi ſự, có thưởng có phạt trạo᷄: k vì chưng ai giữ đạo Chúa cả, thì Chúa thướng được no mọi ſự đời nầy, l mà lại đời ſau thưởng hàng ꞗui ꞗẻ ꞗệy. m ví bàng có ai chảng khứng thờ Chúa Cha, n mà lại thờ ma quỉ cu᷄̀ các vật: o đức Chúa blời thì phạt được và cất hết của thế nầy, p cu᷄̀ làm đau náng cho đến chết thì cu᷄̀ được:

q mà lại phạt được vô cu᷄̀ bỏ xuấng tlao᷄ điạ ngoục chiụ khốn nạn đời đời.