Trang:Sach quan che.pdf/68

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 69 —

chuẩn cho mỗi người đứng tên vào trong sớ, cho lấy chúng trí thành thành[1], văn võ đều giúp nhau.

Hiệu Minh-mạng năm thứ mười sáu, có chỉ chuân hạt nào chưa đặt Tuần phủ, có Bố chánh làm Hộ phủ, hoặc quiền lảnh, quiền chưởng chức Tuần phủ mà thôi, thì cho Án sát hội đồng hộ lý Tuần phủ quan phòng.

Hễ tỉnh nào đã đặt Tổng đốc, hoặc Tuần phủ, thì quiền thống nhíp đều về hai ông ấy, sớ sách một mình hai ông ấy đứng, nhưng vậy có việc cũng cho Bố chánh, Lảnh binh liên danh đóng dấu, đàng sau Tổng đốc.


Thừa tuyên Bố chánh sứ ti, hoặc kêu là Phan ti, kiếm chưởng việc Lại, Lễ, Binh, Công, mà chánh chưởng là việc hộ.

Ti thuộc, như tại Gia-định thuở xưa thì thông phán 1, kinh lịch 1; chánh bát phẩm thơ lại 4; chánh cửu phẩm thơ lại 6; vị nhập lưu thơ lại 30.

Đời Gia-long, chuẩn định làm tả hửu nhị thằng ti, mỗi ti đều có câu kê, cai hạp, thủ hạp cùng bổn ti, phân làm sáu phòng, là Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công. Đến đời Minh-mạng năm thứ tám, cải làm tả hữu thông phán, tả hữu kinh lịch.

Năm thứ chín, cải ti lệnh sữ, làm thuộc lại tùng bát phẩm thơ lại; bổn ti làm chánh cửu phẩm thơ lại.

Đề hình án sát sứ ti, hoặc kêu là niết ti, kiêm chưởng hình danh cùng ti vưu tuyến, nhưng vậy nhiều việc cũng hội đồng phân quản với phan ti.


  1. Nghĩa là lấy trí đông làm chắc như thành.