Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 1.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
XIII

tiểu thuyết ban hành ra nhiều, chỉ có một vài bộ ít oi, mới xuất bãn sau đây, chưa biết thọ yểu thế nào, và cũng chưa đủ cho mắt đời xem xét.

2è Các nhà văn sỉ ta bấy lâu chỉ chuyên luyện khuynh hướng về sự trường thiên đoãn cú, vịnh nguyệt ngâm phong, mà không thèm ngó ngàn tô điểm về lối tiểu-thuyết quốc văn, nên không ai chịu khó khão cứu sự-tích cũa nước nhà mà diển ra cho quốc dân rỏ biết.

Bĩ-nhơn đâu dám khoe văn múa bút trước cữa Đại-phương, song cũng mon men gỏ mỏ rung chuông trên trường tiểu thuyết.

Vì vậy chẳng nại lao tâm khổ tứ trong lúc đêm tịnh canh trường, khảo cứu các lịch sử tây nam, lượm lặt các chánh biên ngoại truyện, mà phô diển một bộ lịch-sữ tiểu thuyết nầy, nhan đề là « Gia-Long tẩu quốc » ngõ hầu cống hiến cho đồng bào xem chơi, cho biết một sự-tích nhơn-vật trong lúc Nguyển-thị-Hoàng-triều, đặng để làm một tấm gương phãn-chiếu cho người mình soi xét.


Cholon le 1er Novembre 1929.
NGUYỄN-HỮU-NGỠI
Biệt hiệu: TÂN-DÂN-TỬ CẨN TỰ