Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 1.pdf/90

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CÁC SÁCH DÙNG ĐỂ KÊ CỨU
LISTE DES OUVRAGES CONSULTÉS PAR L'AUTEUR


ĐẠI-NAM THIỆT-LỤC Tiền biên
ĐẠI-NAM THIỆT-LỤC Chánh biên
VIỆT NAM LƯỢC-SỬ của Trần-trọng-Kim
GIA-ĐỊNH THONG-CHÍ của Trịnh-hoài-Đức
HISTOIRE D'ANNAM P. Charles Maybon
HISTOIRE D'ANNAM P. Pétrus Ký
DESCRIPTION DE GIA-ĐỊNH P. Capitain-Aubaret
BULLETIN DES AMIS DU VIEUX HUẾ.


Bộ GIA-LONG-TẨU-QUỐC nầy tác-giả giử
bản quyền, cấm không ái được dịch diễn
ra mà hát mà không xin phép tác-giả


TOUS DROÍT RÉSERVÉS