Trang:Viet Nam Su Luoc 1.djvu/129

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.


LÝ-TRIỀU THẾ-PHỔ 李 朝 世 譜

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Thái-tổ Lý công Uẩn 太 祖 李 公 蘊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Thái-tông Phật Mã, Dực-thánh vương
 
 
 
 
 
 
Khai-quốc-vương Bồ
 
 
 
Đông-chinh-vương Lực
 
 
Võ-đức-vương Hoảng
 
太 宗 佛 瑪 翊 聖 王
 
 
 
 
 
 
開 國 王 菩
 
 
 
東 征 王 力
 
 
武 德 王 晃
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Thánh-tông Nhật Tôn 聖 宗 日 尊
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhật-Trung 日 中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Nhân-tông Càn Đức 仁 宗 乾 德
 
 
 
 
 
 
 
Sùng-hiền-hầu 崇 賢 侯
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Thần-tông Dương-Hoán 神 宗 楊 煥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thiên Lộc 天 禄
 
 
 
 
 
 
 
6. Anh-tông Thiên-Tộ 英 宗 天 祚
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Long Xưởng 龍 昶
 
 
 
 
 
 
 
7. Cao-tông Long Cán 高 宗 龍 翰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Huệ-tông Sam 惠 宗 旵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Chiêu Hoàng: (Chiêu Thánh công-chúa Phật Kim)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昭 皇 (昭 聖 公 主 佛 金)