Trang:Viet Nam Su Luoc 1.djvu/131

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.


CHƯƠNG VI

NHÀ TRẦN

陳 氏

( 1225 — 1400 )

Thời kỳ thứ nhất (1225-1293)
I. TRẦN THÁI-TÔNG 1. Trần thủ Độ
2. Việc đánh-dẹp giặc-giã
3. Việc cai-trị
4. Việc thuế-má
5. Việc đắp-đê
6. Việc học-hành
7. Pháp-luật
8. Quan-chế
9. Binh-chế
10. Việc đánh Chiêm-thành
11. Quân Mông-cổ xâm-phạm đất An-nam
II. TRẦN THÁNH-TÔNG 1. Việc chính-trị
2. Sự giao-thiệp với Mông-cổ
III. TRẦN NHÂN-TÔNG 1. Việc chiến-tranh
2. Việc văn-học


I. TRẦN THÁI-TÔNG (1225-1258)

Niên-hiệu: Kiến-trung 建 中 (1225-1237). Thiên-ứng chính-bình 中 應 政 平 (1238-1350). Nguyên-phong 平 豐 (1251-1258).

I. TRẦN THỦ ĐỘ. Tháng chạp năm ất-dậu (1225) Trần Cảnh 陳 煚 lên làm vua, tức là Trần Thái-Tông 陳 太 宗 phong cho Trần thủ Độ 陳 守 度 làm Thái-sư Thống-quốc hành-quân chinh-thảo-sự 太 師 統 國 行 軍 征 討 事.

— 119 —