Trang:Viet Nam Su Luoc 1.djvu/185

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.


CHƯƠNG X

NHÀ TRẦN

Thời-kỳ thứ ba (1341-1400)
I. TRẦN DỤ-TÔNG 1. Việc chính-trị
2. Việc giao-thiệp với nước Tàu
3. Việc giao-thiệp với Chiêm-thành
4. Dương nhật Lễ
II. TRẦN NGHỆ-TÔNG
III. TRẦN DUỆ-TÔNG 1. Việc chính-trị
2. Việc thi-cử
3. Việc đánh Chiêm-thành
IV. TRẦN PHẾ-ĐẾ 1. Chiêm-thành sang phá Thăng-long
2. Tình-thế nước Nam
3. Nhà Minh sách-nhiễu
4. Nghệ-tông thất chính
5. Lê quí Ly giết Đế Hiễn
V. TRẦN THUẬN-TÔNG 1. Phạm sư Ôn khởi loạn
2. Chế bồng Nga tử trận
3. Lê quí Ly chuyên quyền
4. Nghệ-tông mất
VI. LÊ QUÍ LY MƯU SỰ THOÁN-ĐOẠT 1. Việc tài-chánh
2. Việc học-hành
3. Việc cai-trị
4. Lập Tây-đô
5. Sự phế-lập: Trần Thiếu-đế


I. TRẦN DỤ-TÔNG (1341-1369)

Niên-hiệu: Thiệu-phong 紹 豐 (1341-1357)
Đại-trị 大 治 (1358-1369)

I. VIỆC CHÍNH-TRỊ. Hiến-tông không có con, Minh-tông thượng-hoàng lập người em tên là Hạo 暭 lên làm vua, tức là vua Dụ-tông 裕 宗.

— 173 —