Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/369

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

NĂM
Theo Tây lịch

NƯỚC NAM
Các đời vua và những sự biến-cố trong nước

NƯỚC TÀU

NƯỚC PHÁP

1840 Nguyễn Thánh-tổ mất.
1841 Nguyễn Hiến-tổ (Thiệu-trị) lên ngôi lập lại nước Cao-miên.
1847 Chiến thuyền của Pháp bắn vào các đồn ở Đà-nẵng.

Nguyễn Hiến-tổ mất.

1848 Nguyễn Dực-tông (Tự-đức) lên ngôi. Loạn Thái-bình thiên-quốc (1849-1864).

Thanh Văn-tông (Hàm-phong) (1851-1861).

Cuộc Cách-mệnh lần thứ ba (1848).

Dân-quốc cộng-hòa lần thứ hai (1848-1851).

Đế-quốc lần thứ hai (1851-1870).

Nã-phá-luân III xưng đế (1851).

1858 Chiến thuyền của Pháp và của I-pha-nho đánh Đà-nẵng.
1859 Quân Pháp đánh lấy Gia-định.
1861 Đồn Kỳ-hòa thất-thủ.
1862 Hòa-ước nhường ba tỉnh phía đông Nam-Việt. Thanh Mục-tông (Đồng-trị) (1862-1874).
1864 Lập cuộc Bảo-hộ ở nước Cao-miên.
1867 Lấy ba tỉnh phía tây Nam-Việt. Phan thanh Giản tự tận.