Triệu Ẩu (Lê Thánh Tông)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Triệu Ẩu.

Cao một trượng, cả mười vầng[1],
Bỏ tóc ngang lưng, vú chấm sừng[2].
Họp chúng[3] rừng xanh oai náo nức,
Cỡi đầu voi trắng tiếng vang lừng.
Mác dài trỏ vẫy tan đàn giặc,
Ngôi cả lăm le học họ Trưng.
Ví có anh hùng duyên định mấy,
Thì chi Đông Hán dám hung hăng ?

   
Chú thích

  1. Cả mười vầng: Lớn mười phần
  2. Sừng: Ngà voi
  3. Hợp chúng: Mọi người