U sầu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
U sầu
của Nguyễn Khuyến

Chưa tìm được bản chữ Hán, sau đây là phiên âm.

Dục phế Thi Thư học Lão Trang[1]
Tiền nhân y bát thượng nan vương
Bách niên chỉ thử vi tâm huyết
Nhất nhật an năng dịch thận trường
Phương kiến hoành diên đại khai tịch
Vị tri thiên địa bất hồng hoang
Dĩ tai ngô thả hành ngô tố
Tiêu tức doanh hu tử tế lường

   
Chú thích

  1. Lão Tử, Trang Tử