Vịnh Hàn Tín (Lê Thánh Tông)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Vịnh Hàn Tín.
Vịnh Hàn Tín
của Lê Thánh Tông

Đông chinh nguyên soái nảy quyền sang,
Minh phủ[1] nhiều công ai dám đang ?
Áo Hán vương[2], bình sáu nước,
Cơm Phiếu mẫu[3], trả nghìn vàng.
Cổ kì[4] oai ấy còn rành rạnh,
Cung điểu[5] ca đâu khéo tỏ tường!
Chưng[6] thuở công danh, huy xử[7] được,
Kiệt khen "tam kiệt", sánh Tiêu, Trương[8].

   
Chú thích

  1. Minh phủ: Nơi ghi chép công lao của các công thần
  2. Áo Hán vương: Mặc áo do vua Hán nhường cho (ý nói được vua yêu quý)
  3. Cơm Phiếu mẫu: Hàn Tín trả ơn bà Phiếu mẫu (trước đã cho một bát cơm khi Hàn Tín đói khát) một nghìn lạng vàng
  4. Cổ kì: Cờ trống
  5. Cung điểu: "Cao điểu tận, lương cung tàng": Chim cao hết, cung quý cất. Hàn Tín sau bị Lã Hậu bắt giết và tru di tam tộc
  6. Chưng: Với
  7. Huy xử: Xử trí
  8. Hàn Tín là một trong tam kiệt, sánh với Tiêu Hà, Trương Lương