Việt thi/III-83

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

ĐẶNG TRẦN-THƯỜNG

28. ĐI VAY

Lẩn-thẩn Đồ Thường đã đến đây,
Có tiền cho giật lấy năm chày.
Năm chày chẳng được, ba chày vậy,
Phiếu-mẫu đền ơn cũng có ngày.