Ấu học khải mông/Bài thứ mười hai

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đệ1 thập2 nhị3 chương4
BÀI4 THỨ1 MƯỜI2 HAI3

đẳng, ( trúc + tự, chùa) đứng, mấy, các, những. — chư, ( + ) đều, mấy, những. — chúng, đông mấy, những. — sổ, vài, mấy; số, số. — duy, chỉn, một. — minh ( nhựt, ngày, mặt trời + nguyệt, tháng, mặt trăng) sáng, rỏ. — dịch, dịch. — học, học. — giáo, ( hiếu, thảo + bộc) dạy.[1]

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6
1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Bay2 chưa3 thấy4 anh6 tao5 sao7?
Chưa1 thấy3 ảnh2.
Mầy1 thấy2 những4 vật5 ấy3 chăng6?
Chẳng1 thấy.
Bay1 dịch4 câu6 nầy5 đặng3 chăng7?
Dịch2 đặng1 câu đó3.
Ấy1 ngày3 tháng4 nào2 vậy5?
Tháng2 chín1 ngày5 hai3 mươi4.

Chúng bay dịch được mấy bài nầy chăng? — Dịch được đó. — Các anh muốn uống rượu hay là uống trà? — Tôi muốn uống trà, anh tôi muốn uống rượu. — Sáng ngày mầy muốn dịch bài nầy chăng? — Học và dịch những câu về bài nầy. — Một tháng mầy học mấy câu? — Chẳng biết là mấy (số nó). — Anh thứ ba mầy muốn dạy tao chăng? — Ãnh muốn dạy mầy. — Mầy có thấy người nhà tao chăng? — Thấy đó có ba bốn người lịch sự (xinh tốt). — Sự hay dở người ta, biết được chăng? — Có người biết đó. — Ai hay thương người nghèo? — Có một người giàu có lớn kia hay thương đó. — Việc người, biết được chăng? — Có việc biết được; có việc chẳng biết được. — Làm sao là người lành? — Kẻ làm việc lành là người lành. — Kẻ chẳng làm việc dữ, cũng chẳng phải người lành sao? — Ấy cũng là người lành vậy. — Mầy thấy trâu nó ăn dê chăng? — Chưa thấy vậy. — Ngày ngày làm lành, cũng chẳng nên sao? — Cũng nên vậy. — Chưa có người dữ mà chẳng làm việc dữ phải chăng? — Phải vậy. — Người mà không vàng bạc mua bán được chăng? — Chẳng mua bán được. — Mầy rỏ việc nầy sao? — Rỏ đó vậy. — Mầy muốn rỏ câu nầy sao? — Muốn rỏ mà dịch đó. — Ấy ngày tháng nào vậy? — Tháng sáu ngày hai mươi hai. — Mầy từng đọc sách của bốn Thầy chăng? — Chưa từng đọc đó vậy. — Con làm sao là chẳng thảo? — Con chẳng (làm phận) con vậy. — Mầy thương con chẳng thảo chăng? — Người người đều chẳng thương con chẳng thảo. — Mầy thương hay là chẳng thương anh tao? — Ảnh làm người có hiếu, thấy thì thương đó. — Đó con chim gì vậy? — Ấy là con chim bất hiếu vậy.


   
Chú thích

  1. Trò C! chữ làm sao mà gọi là hội ý? — Thưa, những chữ như minh, sáng. Hội ý nhựt, mặt trời; nguyệt, mặt trăng, mà làm ra nghĩa sáng