Bài chiếu của vua Minh Mạng khuyên răn thần dân về lúc đầu năm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chiếu rằng, trẫm nghe:
Kinh lễ có nhời « bố chính » về tháng giêng.
Kinh dịch có câu « thân-mịnh » ở quẻ tốn/
Bởi thiên-đạo sinh sinh không hết, đông lại sang xuân;
Nên nhân-quân chăm chút không quên, sau lo tự trước.
Vậy câu « Sắc thiên » nói ở trong Thuấn điển, phải kính từng việc từng giờ.
Mà nhời « kinh thế » bày ở trong Cơ-trù, phải đem làm khuôn làm phép.
Kính nghĩ đức Hoàng-Khảo Thế-Tổ Cao-Hoàng Đế ta,
Thông minh bẩm tính,
Trí dũng kiêm toàn.
Đánh một trận nên nghiệp gian nan, « mao việt » mở cơ đồ dằng dặc;
Mưu trăm năm lo đường nối dõi, « thạch quân » đủ phép tắc rõ ràng.
Trẫm nối nghiệp to,
Soi theo phép cũ.
Sớm chiều lo sợ, một lòng kính cẩn ban đầu;
Công việc thi hành, trăm mối tính lo cất nhắc.
Nối chí noi việc là đạo hiếu, đương giữ từng ngày để lo toan;
Ban ơn ra lịnh về mùa xuân, vậy tỏ nhờ nói để răn bảo.
Nào những kẻ thân huân thạc vọng, phải khuyên nhau sửa nết để cùng hưởng tôn vinh;
Nào các hàng nội ngoại trăm quan, phải gắng giữ chức mình để cùng nên mọi việc.
Nhà quân-sĩ phải luyện tập, nghề cho tinh sức cho mạnh, lôi đìn mới tỏ được uy-thanh;
Đám nho-gia phải học hành, học cho rộng, nết cho thuần, lương đống mới làm nên tài-cán.
Bọn nông phu chớ nhỡ thời làm ruộng, đất chớ bỏ hoang, người đừng lười nhác, phải khuyên nhau mà chăm việc cấy cày;
Kẻ thường dân đừng trái đạo làm người, chơi đừng đua đả, nết chớ gian tà, phải bảo nhau mà noi đường lễ nghĩa.
Để mà tỏ cái công ninh-tập hơn hai mươi năm về trước,
Để mà gây lấy cảnh thái-hòa cho nghìn muôn đời về sau.
Than ôi!
Thiên đạo đủ cả tứ thời, kìa như giời chuyển đất xoay, cơ thần mở đóng;
Thiên hạ hợp về một mối, sẽ thấy sấm vang gió động hóa tốt lưu hành.
Vậy từ các công-khanh đại-thần cho đến quan-quân chúng-thứ, đều phải khuyên gắng, để hưởng cái phúc thái-bình, báo khắp gần xa, cho điều nghe biết.

Copyright.svgTác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
 

Khung giấy phép áp dụng cho tình trạng bản quyền của nội dung gốc sẽ xuất hiện ở đây.

 
Bản dịch:
Bản dịch này không đưa ra thông tin bản quyền và có thể bị xóa.
Nếu bạn muốn giúp, xem Trợ giúp:Bản quyền hay gửi ý kiến.