Bài ghi trên chỗ ngồi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bài ghi trên chỗ ngồi
của Thôi Viện, do Phan Kế Bính dịch

Lấy từ Việt Hán văn khảo của Phan Kế Bính.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Bản dịch của Phan Kế Bính

座右銘
無道人之短,
無說己之長。
施人慎勿念,
受施慎勿忘。
世譽不足慕,
唯仁為紀綱。
隱心而後動,
謗議庸何傷?
無使名過實,
守愚聖所臧。
在涅貴不淄,
曖曖內含光。
柔弱生之徒,
老氏誡剛強。
硜硜鄙夫介,
悠悠故難量。
慎言節飲食,
知足勝不祥。
行之苟有恆,
久久自芬芳。

Tọa thạch minh
Vô đạo nhân chi đoản,
Vô thuyết kỷ chi trường.
Thi nhân thận vật niệm,
Thụ thi thận vật vong.
Thế dự bất túc mộ,
Duy nhân vi kỷ cương.
Ẩn tâm nhi hậu động,
Báng nghị dung hà thương?
Vô sử danh quá thực,
Thủ ngu thánh sở tang.
Tại niết quý bất truy,
Ái ái nội hàm quang.
Nhu nhược sinh chi đồ,
Lão thị giới cương cường.
Khanh khanh bỉ phu giới,
Du du cố nan lường.
Thận ngôn tiết ẩm thực,
Tri túc thắng bất tường.
Hành chi cẩu hữu hằng,
Cửu cửu tự phân phương.

Bài ghi trên chỗ ngồi
Người xấu chớ nên nói,
Mình hay chớ nên khen.
Làm ân chớ nên nhớ,
Chịu ân chớ nên quên.
Đời khen không đủ mến,
Duy lấy nhân làm nền.
Chứa bụng rồi mới động,
Gièm pha có ngại gì.
Đừng để danh quá thực,
Thánh ở trong ngu si,
Giữ mình cốt trong-trẻo,
Ánh sáng lộ tỷ ty.
Mềm-mỏng được bền dai,
Lão-đam khỏe mới kỳ.
Hầm hầm nết kẻ hèn,
Khoan hòa người lượng cả.
Nói cẩn, ăn có chừng,
Biết vừa, không tai vạ.
Cứ thế được mãi mãi,
Thơm tho cũng thỏa dạ.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


Tác phẩm không chắc chắn đã thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ nếu nó được phát hành từ năm 1928 đến 1977. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.