Bản mẫu:PVCC-Hoa Kỳ-không-gia hạn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được xuất bản hợp pháp ở bên trong Hoa Kỳ (hoặc ở Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo Điều 7 của Hiệp định Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Hoa Kỳ) trước năm 1964, và bản quyền không được gia hạn.

Đối với hồ sơ gia hạn loại A (chỉ dành cho sách) được xuất bản từ năm 1923 đến năm 1963, kiểm tra Cơ sở dữ liệu Gia hạn bản quyền Stanford.
Đối với các hồ sơ gia hạn khác cho các lần xuất bản từ năm 1922 đến năm 1950 xem Bản quét hồ sơ bản quyền Pennsylvania.
Đối với tất cả các hồ sơ từ năm 1978, tra cứu trên các hồ sơ của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ.Tác phẩm này có thể vẫn có bản quyền ở các khu vực tài phán không áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm Hoa Kỳ.
 
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:PVCC-Hoa Kỳ-không-gia hạn hoặc Thể loại:Tác gia-PVCC-Hoa Kỳ-không-gia hạn một cách thích hợp.

Cách dùng[sửa]

Sử dụng: {{PVCC-Hoa Kỳ-không-gia hạn}} Hoặc: {{PVCC-Hoa Kỳ-không-gia hạn|năm tác giả mất|năm xuất bản}}

Chú ý: Tham số thứ hai, năm xuất bản, có thể sử dụng mà không cần tham số thứ nhất bằng cách dùng pubyear=.

Thể loại[sửa]

Bản mẫu này thêm trang tác gia vào Thể loại:Tác gia-PVCC-Hoa Kỳ-không-gia hạn và các trang còn lại vào Thể loại:PVCC-Hoa Kỳ-không-gia hạn. Nếu ngày xuất bản vào năm 1964 hoặc sau đó, bản mẫu này sẽ thêm trang vào Thể loại:PVCC-Hoa Kỳ-không-gia hạn-có thể-vi phạm-bản quyền.

Ví dụ[sửa]

{{PVCC-Hoa_Kỳ-không-gia hạn}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được xuất bản hợp pháp ở bên trong Hoa Kỳ (hoặc ở Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo Điều 7 của Hiệp định Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Hoa Kỳ) trước năm 1964, và bản quyền không được gia hạn.

Đối với hồ sơ gia hạn loại A (chỉ dành cho sách) được xuất bản từ năm 1923 đến năm 1963, kiểm tra Cơ sở dữ liệu Gia hạn bản quyền Stanford.
Đối với các hồ sơ gia hạn khác cho các lần xuất bản từ năm 1922 đến năm 1950 xem Bản quét hồ sơ bản quyền Pennsylvania.
Đối với tất cả các hồ sơ từ năm 1978, tra cứu trên các hồ sơ của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ.Tác phẩm này có thể vẫn có bản quyền ở các khu vực tài phán không áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm Hoa Kỳ.
 


{{PVCC-Hoa_Kỳ-không-gia hạn|1950}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được xuất bản hợp pháp ở bên trong Hoa Kỳ (hoặc ở Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo Điều 7 của Hiệp định Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Hoa Kỳ) trước năm 1964, và bản quyền không được gia hạn.

Đối với hồ sơ gia hạn loại A (chỉ dành cho sách) được xuất bản từ năm 1923 đến năm 1963, kiểm tra Cơ sở dữ liệu Gia hạn bản quyền Stanford.
Đối với các hồ sơ gia hạn khác cho các lần xuất bản từ năm 1922 đến năm 1950 xem Bản quét hồ sơ bản quyền Pennsylvania.
Đối với tất cả các hồ sơ từ năm 1978, tra cứu trên các hồ sơ của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ.

Tác giả mất năm 1950, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 70 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.


Tác phẩm này có thể vẫn có bản quyền ở các khu vực tài phán không áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm Hoa Kỳ.
 


{{PVCC-Hoa_Kỳ-không-gia hạn|pubyear=1936}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được xuất bản hợp pháp ở bên trong Hoa Kỳ (hoặc ở Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo Điều 7 của Hiệp định Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Hoa Kỳ) trước năm 1964, và bản quyền không được gia hạn.

Đối với hồ sơ gia hạn loại A (chỉ dành cho sách) được xuất bản từ năm 1923 đến năm 1963, kiểm tra Cơ sở dữ liệu Gia hạn bản quyền Stanford.
Đối với các hồ sơ gia hạn khác cho các lần xuất bản từ năm 1922 đến năm 1950 xem Bản quét hồ sơ bản quyền Pennsylvania.
Đối với tất cả các hồ sơ từ năm 1978, tra cứu trên các hồ sơ của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ.

Tác phẩm được xuất bản năm 1936 cần phải được gia hạn bản quyền vào năm 1963 hoặc năm 1964, tức là ít nhất 27 năm sau lần xuất bản/đăng ký đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm thứ 28. Nếu nó không được gia hạn thì nó chuyển vào phạm vi công cộng vào ngày 1 tháng 1 năm 1965.


Tác phẩm này có thể vẫn có bản quyền ở các khu vực tài phán không áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm Hoa Kỳ.
 


{{PVCC-Hoa_Kỳ-không-gia hạn|1950|1936}}

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó được xuất bản hợp pháp ở bên trong Hoa Kỳ (hoặc ở Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York theo Điều 7 của Hiệp định Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Hoa Kỳ) trước năm 1964, và bản quyền không được gia hạn.

Đối với hồ sơ gia hạn loại A (chỉ dành cho sách) được xuất bản từ năm 1923 đến năm 1963, kiểm tra Cơ sở dữ liệu Gia hạn bản quyền Stanford.
Đối với các hồ sơ gia hạn khác cho các lần xuất bản từ năm 1922 đến năm 1950 xem Bản quét hồ sơ bản quyền Pennsylvania.
Đối với tất cả các hồ sơ từ năm 1978, tra cứu trên các hồ sơ của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ.

Tác giả mất năm 1950, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 70 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.


Tác phẩm được xuất bản năm 1936 cần phải được gia hạn bản quyền vào năm 1963 hoặc năm 1964, tức là ít nhất 27 năm sau lần xuất bản/đăng ký đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm thứ 28. Nếu nó không được gia hạn thì nó chuyển vào phạm vi công cộng vào ngày 1 tháng 1 năm 1965.


Tác phẩm này có thể vẫn có bản quyền ở các khu vực tài phán không áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm Hoa Kỳ.
 


Xem thêm[sửa]