Bản mẫu:PVCC-trong-CP Hoa Kỳ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó là một tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105). Tuy nhiên, các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ vẫn có thể yêu cầu bảo hộ bản quyền đối với các tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác.[1] Mặc dù vậy, tác phẩm này có thể vẫn thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nếu:

  1. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm của Hoa Kỳ. HOẶC
  2. Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác loại trừ bản quyền đối với các tác phẩm chính thức. HOẶC
  3. Bất kỳ bản quyền hợp lệ nào bên ngoài Hoa Kỳ đã hết hạn ở bất kỳ quốc gia và vùng lãnh thổ nào khác.
 
Bản mẫu này thêm các trang vào tác gia vào Thể loại:PVCC-trong-CP Hoa Kỳ (trang tác gia không được phân loại). Thẻ quyền này nên sử dụng nếu cơ quan chính phủ Hoa Kỳ có ý định yêu cầu bảo hộ bản quyền bên ngoài Hoa Kỳ tại nơi được phép, ví dụ như Hệ thống Dịch vụ Chọn lọc (Selective Service System) trên trang web chính thức vào ngày 26 tháng 1 năm 2010 có tuyên bố: "©2009 Selective Service System".

Nếu cơ quan chính phủ Hoa Kỳ công khai phát hành bản quyền vào phạm vi công cộng mà không lưu ý đến biên giới quốc gia, ví dụ {{PVCC-CP Hoa Kỳ-NASA}}, hãy sử dụng {{PVCC-CP Hoa Kỳ}} thay thế.