Biên dịch:Nam Ông mộng lục/Thiên 11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
Tăng đạo thần thông
僧道神通 Tăng đạo thần thông

李氏時,嘗有妖物,晝夜隱形,啼呌于殿梁上,連日不止。時第二代王,召僧覺海、道士通玄同來厭勝。覺海以數珠擊柱,其聲應手而止。通玄以令牌擊柱,忽見大手出梁上,將一蛤蚧擲地,其妖乃止。王占口曰

Lý Thị thời, thường hữu yêu vật trú dạ ẩn hình để khiếu ư điện lương thượng, liên nhật bất chỉ. Thời đệ nhị đại vương, danh tăng Giác Hải, đạo sĩ Thông Huyền, đồng lai yếm thắng. Giác Hải dĩ sổ châu kích cực, kỳ thanh ứng thủ nhi chỉ. Thông Huyền dĩ lệnh bài kích trụ, hốt kiến đại thủ xuất lương thượng, tương nhất cáp giới trịnh địa, kỳ yêu nãi chỉ. Vương chiếm khẩu viết覺海心如海
通玄道更玄
神通能變化
一佛一神仙。

Giác Hải tâm như hải
Thông Huyền đạo cánh huyền
Thần thông năng biến hóa
Nhất Phật, nhất Thần tiên

Dịch nghĩa[sửa]

Tăng đạo thần thông


Thời họ Lý, từng có yêu quái ngày đêm ẩn hình kêu khóc trên rường cung điện, ngày ngày không dứt. Đời đại vương thứ hai, danh tăng Giác Hải, đạo sĩ Thông Huyền cùng đến yểm trừ. Giác Hải lấy tràng hạt gõ vào nóc, tiếng kêu khóc liền tay im bặt. Thông Huyền dùng lệnh bài đập vào cột, bỗng thấy một bàn tay to tướng ló ra khỏi rường, cầm con rắn mối vứt xuống đất, yêu quái bèn hết. Vương ứng khẩu nói

Giác Hải tâm như biển.
Thông Huyền đạo càng huyền
Thần thông tài biến hóa
Một Phật, một Thần tiên.