Biên dịch:Nam Ông mộng lục/Thiên 15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
Nhập mộng liệu bệnh
入夢療病
Nhập mộng liệu bệnh

東山寺僧名灌園,戒行淸白,慧解圓融,數十餘年,不下山。適陳英王患眼,月餘,醫藥不効,日夜疼痛,夢見一僧,以手摩眼,王問:僧自何來?其名為誰? 曰:我灌園也,來救王眼。夢覺,眼痛便止,數日平復。

Đông Sơn tự tăng danh Quán Viên, giới hạnh thanh bạch, tuệ giải viên dung, sổ thập dư niên bất hạ sơn. Thích Trần Anh Vương hoạn nhãn nguyệt dư, y dược bất hiệu, nhật dạ đông thống. Mộng kiến nhất tăng dĩ thủ ma nhãn. Vương vấn tăng tự hà lai, kỳ danh vi thùy. Viết "Ngã Quán Viên dã, lai cứu vương nhãn". Mộng giác, nhãn thống tiện chỉ, sổ nhật bình phục.


訪于僧徒,果有灌園在東山者,命人請來,宛然夢中所見僧也。王大異之,封為國師,賞賜甚厚,盡將 散施,不留一錢,破衲還山,若不經意。自後行脚,徧歷山川州縣聚落,凡有淫祀邪神為民害者,盡將訶斥,伐其廟壇,至于猛烈。大神多有見形見夢,郊迎請命 者,則為之授戒,减損血食,使保護生民,無敢犯者。後世人猶德之。


Phỏng vu tăng đồ, quả hữu Quán Viên tại Đông Sơn giả. Mệnh nhân thỉnh lai, uyển nhiên mộng trung sở kiến tăng dã. Vương đại dị chi, phong vi Quốc sư, thưởng tứ thậm hậu, tận tương tán thi bất lưu nhất tiền, phá nạp hoàn sơn, nhược bất kinh ý. Tự hậu hành cước biến lịch sơn xuyên châu huyện tụ lạc, phàm hữu dâm tự tà thần di dân hại giả, tận tương ha xích, phạt kỳ miếu đàn. Chí ư mạnh liệt đại thần đa hữu hiện hình kiến mộng giao nghênh thỉnh mệnh giả, tắc vị chi thụ giới, giảm tổn huyết thực, sử bảo hộ sinh dân, vô cảm phạm giả. Hậu thế nhân do đức chi.

Dịch nghĩa[sửa]

Chữa bệnh trong mộng


Sư chùa Đông Sơn tên Quán Viên, giới hạnh thanh bạch, mắt tuệ vẹn toàn, mấy chục năm không xuống núi. Khi Trần Anh Vương đau mắt đã hơn tháng, chữa thuốc không khỏi, ngày đêm chói nhức. Mộng thấy một vị sư lấy tay xoa mắt. Vương hỏi sư từ đâu tới, tên là gì. Đáp "Tôi Quán Viên đây, đến cứu mắt vương". Tỉnh mộng, mắt liền hết đau, vài ngày khỏi hẳn.

Dò hỏi tăng đồ, quả nhiên có Quán Viên ở Đông Sơn. Sai người mời đến, y hệt vị sư đã thấy trong mộng. Vương lấy làm lạ, phong làm Quốc sư, ban thưởng rất hậu, đều đem phân phát hết không để lại một đồng nào, mặc áo tràng vá mà về núi, dường như chẳng quan tâm. Từ đấy, đi vân du khắp các nơi sơn xuyên, châu huyện, làng mạc, hễ có miếu thờ tà thần, làm hại dân, quở trách đuổi đi hết, chặt phá cả miếu đàn. Còn những vị đại thần mạnh và dữ, phần nhiều hiển hiện hay báo mộng ra đón từ ngoài thỉnh mệnh, thì thụ giới cho, giảm bớt cúng tế, bắt phải bảo vệ dân, không ai dám xúc phạm. Người đời sau vẫn còn nhớ ơn.