Biên dịch:Nam Ông mộng lục/Thiên 27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
Thi tửu kinh nhân

詩酒驚人
Thi tửu kinh nhân

演州人胡宗鷟,少年登科,頗有才名。初未甚顯,適至元宵,有道人黎法官者,張燈設席,以延文客。宗鷟受簡請題。一夜席上,賦詩百首,飲酒百杯,衆皆環視歎 服,無與敵者。自是名震都下,後以文學為人師,臣事陳藝王,官至翰林學士承旨兼審刑院使,詩酒無虛日。年八十餘,壽終于家。

Diễn Châu nhân Hồ Tông Thốc, thiếu niên đăng khoa, phả hữu tài danh. Sơ vị thâm hiển, thích chí nguyên tiêu, hữu đạo nhân Lê Pháp quan giả, trương đăng thiết tịch, dĩ diên văn khách. Tông Thốc thụ giản thỉnh đề. Nhất dạ tịch thượng phú thi bách thủ, ẩm tửu bách bôi, chúng giai hoàn thị thán phục, vô dữ địch giả. Tự thị danh chấn đô hạ, hậu dĩ văn học vị nhân sư. Thần sự Trần Nghệ Vương, quan chí Hàn lâm học sĩ, Thừa chỉ kiêm Thẩm hình viện sứ, thi tửu vô hư nhật. Niên bát thập dư, thọ chung vu gia.

Dịch nghĩa[sửa]

Thơ rượu làm sợ người ta


Người Diễn Châu Hồ Tông Thốc, thi đỗ từ trẻ, rất có tài danh. Ban đầu chưa nổi tiếng lắm, nhân đến Nguyên tiêu, có đạo nhân Pháp quan họ Lê giăng đèn mở tiệc, rước khách văn chương. Tông Thốc nhận giấy mời đề thơ. Trong một đêm, trên tiệc làm trăm bài thơ, uống trăm chén rượu, ai nấy xúm nhìn thán phục, không ai địch nổi. Từ đó danh động kinh đô, sau dùng văn tài làm thầy người. Làm quan thờ Trần Nghệ Vương, quan đế Hàn lâm học sĩ, Thừa chỉ kiêm Thẩm hình viện sứ, thơ rượu không ngày nào vắng. Tuổi ngoài tám mươi, mất tại nhà.