Biên dịch:Nam Ông mộng lục/Thiên 9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
Dũng lực thần dị
勇力神異
Dũng lực thần dị

安南李氏時,淸化人黎奉曉生而魁偉異常,飲食視人十倍,年十二三,身長七尺。適有外寇侵境,虜掠甚衆,隣里倉皇罔措。奉曉語其父母:不可隨人奔忙,但多 作飯,與兒子飽吃一頓,今日殺賊救民,易如反掌。

An Nam Lý thị thời, Thanh Hóa nhân Lê Phụng Hiểu sinh nhi khôi vĩ dị thường, ẩm thực thị nhân thập bội. Niên thập nhị tam, thân trường thất xích. Thích hữu ngoại khấu xâm cảnh, lỗ lược thậm chúng, lân lý thương hoàng võng thố. Phụng Hiểu ngữ kỳ phụ mẫu bất khả tùy nhân bôn mang, đãn đa tác phạn dữ nhi tử bão khiết nhất đốn, kim nhật sát tặc cứu dân dị như phản chưởng.


飯畢,持一短刀,俗呼為斫刀者,伐木為兵,直衝賊陣,縱擊潰走,盡獲隣邑被虜者千餘人而還。李氏賞賜除 授,固辭不受,乞賜田地以自耕食耳。有司議定頃畝,奉曉曰:臣以斫刀破賊,願擲斫刀,所至為界。許之,擲至十餘里,悉以與之。後人因此凡賞功田,名之 曰 斫刀田。

Phạn tất, trì nhất đoản đao tục hô vi chước đao giả, phạt mộc vi bình, trực xung tặc trận, tung kích hội tẩu, tận hoạch lân ấp bị lỗ giả thiên dư nhân nhi hoàn. Lý thị thưởng tứ trừ thụ, cố từ bất thụ, khất tứ điền địa dĩ tự canh thực nhĩ. Hữu tư nghị định khoảnh mẫu, Phụng Hiểu viết "Thần dĩ chước đao phá tặc, nguyện trịnh chước đao, sở chí vi giới". Hứa chi. Trịnh chí thập dư lý, tất dĩ thưởng chi. Hậu nhân nhân thử, phàm thưởng công điền, danh chi viết chước đao điền.


使領軍,辭以不能,願居田里,待用兵時,請為先鋒,破陣報國而巳。後十餘年,召為先鋒,以十餘人擊數萬餘賊衆,封威遠將軍,仍在田里,壽終 于家。

Sử lĩnh quân, từ dĩ bất năng, nguyện cư điền lý, đãi dụng binh thời, thỉnh vi tiên phong, phá trận báo quốc nhi dĩ. Hậu thập dư niên triệu vi tiên phong, dĩ thập dư nhân kích tán vạn dư tặc chúng, phong Uy Viễn Tướng quân, nhưng tại điền lý, thọ chung vu gia.

Dịch nghĩa[sửa]

Sức khỏe dũng mãnh thần dị


Nước An Nam thời họ Lý, có người Thanh Hóa là Lê Phụng Hiểu, sinh ra khôi ngô kì vĩ lạ thường, ăn uống thì gấp mười lần kẻ khác. Mười hai mười ba tuổi, thân hình cao bảy xích. Chợt có giặc ngoài đến, cướp bóc rất nhiều, xóm làng hoảng hốt không biết làm sao. Phụng Hiểu nói với cha mẹ không theo người trốn chạy, chỉ nấu thật nhiều cơm cho con ăn một bữa no nê, việc giết giặc cứu dân hôm nay dễ như trở bàn tay. Ăn cơm xong, cầm một con dao ngắn tục gọi là dao rựa, chặt cây làm khí giới, xông thẳng vào trận giặc, đánh dọc khiến giặc vỡ chạy, hơn nghìn người trong ấp bị giặc bắt đều được về. Nhà Lý ban thưởng phong tước, đều cố từ không nhận, chỉ xin cấp ruộng đất để tự cày làm ăn thôi. Khi bàn định số khoảnh mẫu, Phụng Hiểu nói "Thần dùng dao rựa phá giặc, xin ném dao rựa, xa tới đâu lấy tới đó". Thuận cho. Ném xa hơn mười dặm, lấy đó thưởng cho. Người sau nhân đấy, phàm thưởng ruộng công, đều gọilà "chước đao điền". Sai cầm quân, lấy cớ bất tài từ chối, nguyện sống ở nơi ruộng vườn, có lúc dụng binh, xin làm tiên phong, phá trận đền ơn nước mà thôi. Hơn mười năm sau được triệu làm tiên phong, đem theo hơn mười người đánh tan hơn vạn quân giặc, phong Uy Viễn Tướng quân, vẫn sống ở thôn quê, thọ chết tại nhà.