Biểu các quan mừng Tết nguyên đán

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thần đẳng là...
Cúi dưng lời sau này:
Nay kính gặp tiết lành Nguyên-đán,
Sân phong rạng vẻ,
Ống luật về xuân
Khí dương hòa sáng tỏa thềm son,
Cảnh giời đẹp vẻ lồng cõi bắc.
Thần đẳng rất vui vẻ, rất mừng rỡ, kính dưng biểu mừng.
Thiết nghĩ rằng:
Đế ra phương Chấn, vẻ vang nối dõi ngôi rồng;
Vương kế chữ xuân, rực rỡ gây từ năm sớm.
Đầu xuân hòa thẳm,
Khắp cõi vui mừng.
Kính nghĩ Hoàng-đế bệ-hạ:
Nối chịu ngôi tôn.
Vâng thừa mạng lớn.
Công tạo-hóa phát sinh muôn vật, mạnh mẽ vô cùng;
Đuốc quang-minh soi rạng bốn phương, tưng bừng tỏa khắp
Ngày này ngày khác,
Mới lại mới thêm.
Gió hòa muôn dặm hây hây, thọ muôn tuổi, núi Nam chúc tụng;
Vẻ sáng chín từng ôi ối, phúc cửu-như, cửa Bắc nghinh tường;
Đời Hoàng mát tựa mùa xuân,
Lòng chúng quay về cửa khuyết.
Thần đẳng:
Chức phận giữ nơi bờ-cõi,
Lòng mong nương bóng mặt trời.
Giáp-lịch hiến phúc lành, ngóng ơn rộng trong nhà Tượng-ngụy;
Tiêu-tràng dưng chén thọ, xin chúc mừng ngoài cõi Nghiêu-phong.
Thần đẳng mừng rỡ tụng đảo, không biết đâu cho xiết, xin dưng biểu lên Ngự-lãm.