Biểu các quan mừng tiết vạn thọ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thần đẳng là...
Cúi dâng lời sau này:
Nay kính gặp Vạn-thọ khánh-tiết,
Cõi ngọc chứa-chan khí hòa-thuận,
Tiệc đào rực-rỡ vẻ xinh tươi.
Sinh nhà Thương, ghi điềm lành trong thánh trọng-xuân;
Chúc vua Nghiêu, nức lòng vui khắp nơi hàm-hạ.
Thần đẳng rất vui vẻ, rất mừng rỡ, kính dưng biểu mừng.
Thiết nghĩ rằng:
Rồng bay trên giời, ơn rải khắp mưa nhuần móc thấm;
Chớp lòe ánh sáng, điềm ứng về núi đúc non nung.
Chốn phong đình sáng rỡ vẻ lành,
Nơi liễu-khốn thỏa cùng tình dưới.
Kính nghĩ Hoàng-đế bệ-hạ,
Thiên-tư ngài hợp với vua Ngu-thuấn.
Đạo-đức ngài sánh với vua Chu-văn,
Trời mở vận trung-hưng, điềm lành tốt tạc ghi non Thái;
Người vui trào hữu đức, tình ngóng trông nao nức biển Nam.
Vừng nhật nguyệt giãi vẻ quang huy.
Tuổi xuân thu đương chừng đỉnh thịnh,
Tiết tháng hai, gió hòa khí ấm, lại gặp hồ-đán vui mừng;
Tuổi vạn niên lộc cả phúc dài, xin dưng chén hà-bôi chúc thọ.
Cuộc thừa-hoan ở Tiên-khuyết còn lắm,
Nền thụ-phúc của Hoàng-gia còn dài.
Thần đẳng
Bị vị ở chốn thanh-phiên,
Giốc lòng về nơi giáng khuyết.
Hoàng-vương dựng đạo cả, trù ngũ-phúc chắc được kiêm toàn;
Thượng đế giáng phúc lành, nhời cửu-như xin đem chúc tụng.
Thần đẳng mừng rỡ kể sao cho xiết, xin dưng biểu tiến trình Ngự-lãm.