Biểu các quan mừng tiết vạn thọ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu các quan mừng tiết vạn thọ
của không rõ, do Phan Kế Bính dịch

Thần đẳng là.......

Cúi dâng lời sau này:

Nay kính gặp Vạn-thọ khánh-tiết,

Cõi ngọc chứa-chan khí hòa-thuận,

Tiệc đào rực-rỡ vẻ xinh tươi.

Sinh nhà Thương, ghi điềm lành trong tháng trọng-xuân;

Chúc vua Nghiêu, nức lòng vui khắp nơi hàm-hạ.

Thần đẳng rất vui vẻ, rất mừng rỡ, kính dưng biểu mừng.

Thiết nghĩ rằng:

Rồng bay trên giời, ơn rải khắp mưa nhuần móc thấm;

Chớp lòe ánh sáng, điềm ứng về núi đúc non nung.

Chốn phong-đình sáng rỡ vẻ lành.

Nơi liễu-khổn thỏa cùng tình dưới.

Kính nghĩ Hoàng-đế bệ-hạ,

Thiên-tư ngài hợp với vua Ngu-Thuấn.

Đạo-đức ngài sánh với vua Chu-Văn,

Trời mở vận trung-hưng, điềm lành tốt tạc ghi non Thái;

Người vui trào hữu đức, tình ngóng trông nao nức biển Nam.

Vừng nhật nguyệt giãi vẻ quang huy,

Tuổi xuân thu đương chừng đỉnh thịnh,

Tiết tháng hai, gió hòa khí ấm, lại gặp ngày hồ-đán vui mừng;

Tuổi vạn niên lộc cả phúc dài, xin dưng chén hà-bôi chúc thọ.

Cuộc thừa-hoan ở Tiên-khuyết còn lắm,

Nền thụ-phúc của Hoàng-gia còn dài.

Thần đẳng

Bị vị ở chốn thanh-phiên,

Giốc lòng về nơi giáng-khuyết.

Hoàng-vương dựng đạo cả, trù ngũ-phúc chắc được kiêm toàn;

Thượng đế giáng phúc lành, nhời cửu-như xin đem chúc tụng.

Thần đẳng mừng rỡ kể sao cho xiết, xin dưng biểu tiến trình Ngự-lãm.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


Tác phẩm không chắc chắn đã thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ nếu nó được phát hành từ năm 1928 đến 1977. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.