Cáo tật thị chúng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Cáo tật thị chúng - 告疾示眾  (1096) 
của Mãn Giác, do Ngô Tất Tố dịch

Theo Thiền uyển tập anh, cuối năm 1096, Mãn Giác thiền sư cáo bệnh và làm bài kệ này để bảo cho mọi người biết. Nhan đề bài thơ do Lê Quý Đôn đặt[1]

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa[2] Dịch thơ của Ngô Tất Tố

春去百花落,
春到百花開。
事逐眼前過,
老從頭上來。
莫謂春殘花落盡,
庭前昨夜一枝梅。

Xuân khứ bách hoa lạc,
Xuân đáo bách hoa khai.
Sự trục nhãn tiền quá,
Lão tòng đầu thượng lai.
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Xuân đi, trăm hoa rụng,
Xuân đến, trăm hoa nở.
Việc đời ruổi qua trước mắt,
Tuổi già hiện đến từ trên mái đầu.
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,
Đêm qua, một cành mai trước sân.

Xuân ruổi trăm hoa rụng
Xuân tới, trăm hoa cười
Trước mắt việc đi mãi
Trên đầu già đến rồi
Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua, sân trước một nhành mai.

   
Chú thích

  1. Theo Thơ văn Lý-Trần, tập I, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977, tr.299
  2. Theo SGK Ngữ văn 10, Tập 1, NXB Giáo dục, tr.140