50%

Công ước Berne về Bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Công ước Berne về Bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật  (1979) 
hội nghị ngoại giao, do Cục bản quyền tác giả dịch
Công ước Berne về Bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật


ký tại BERNE ngày 9 tháng 9 năm 1886,
hoàn tất tại PARIS ngày 4 tháng 5 năm 1896,
sửa đổi tại BERLIN ngày 13 tháng 11 năm 1908,
hoàn tất tại BERNE ngày 20 tháng 3 năm 1914,
sửa đổi tại ROMA ngày 2 tháng 6 năm 1928,
tại BRUXELLES ngày 26 tháng 6 năm 1948,
tại STOCKHOLM ngày 14 tháng 7 năm 1967,
và tại PARIS ngày 24 tháng 7 năm 1971,
và sửa đổi ngày 28 tháng 9 năm 1979