Công ước Berne về Bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Công ước Berne về Bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật  (năm 1979) 
hội nghị ngoại giao, người dịch: Cục bản quyền tác giả
Thường được gọi là "Công ước Berne"
Lấy từ Cục Bản quyền Tác giả Việt Nam


Công ước Berne về Bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật


ký tại BERNE ngày 9 tháng 9 năm 1886,
hoàn tất tại PARIS ngày 4 tháng 5 năm 1896,
sửa đổi tại BERLIN ngày 13 tháng 11 năm 1908,
hoàn tất tại BERNE ngày 20 tháng 3 năm 1914,
sửa đổi tại ROMA ngày 2 tháng 6 năm 1928,
tại BRUXELLES ngày 26 tháng 6 năm 1948,
tại STOCKHOLM ngày 14 tháng 7 năm 1967,
và tại PARIS ngày 24 tháng 7 năm 1971,
và sửa đổi ngày 28 tháng 9 năm 1979