Cổ nhân đàm luận/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thầy Tử-Lộ hỏi đức thánh Khổng-Tử rằng: « Dám hỏi thưa thầy, có cách gì dữ cho đầy mà khỏi đổ chăng? » Đức Khổng bảo rằng: « Thông-minh thánh-trí thì dữ bằng ngu-độn; công lớn tiếng to thì dữ bằng nhường-nhịn; sức khỏe dũng-đởm thì dữ bằng nhút-nhát; dầu-có hiển-vinh thì dữ bằng nhún mình. Đó là cách bỏ bớt đi cho khỏi đổ. »