Cổ nhân đàm luận/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

25. VIỆT THƯỜNG

Đời Hùng-Vương nước ta, Việt-Thường đem đồ cống sang nhà Chu bên Tầu. ông Chu-Công hỏi Sứ-dả rằng: « Người Giao-Chỉ ngươi, tại sao lại để tóc vắn, vẽ mình, đầu trần, chân không, răng đen? » Sứ đáp: « Để tóc vắn cho tiện vào rừng, vẽ mình để tránh thuồng-luồng, chân không cho tiện chèo cây, đầu trần cho đỡ nực, nhai dầu để cho ô-uế nên răng đen. » Vậy ta ngày nay để tóc văn ấy là tồn cổ chớ không phải là văn minh, và xưa chính người mình mặc quần áo vắn, chẽn, chớ không lụng-thụng như bây giờ, chít khăn mặt áo lòa-xòa như vậy, là bắt chước người Tầu, lâu thành tục quen.