Cổ nhân đàm luận/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vua Lý-Thái-Tôn, đem quân đánh Chiêm-Thành, diết vua Chiêm là Sạ-Đẩu. Đem quân vào thành Phật-Thệ diết hại sinh-linh, lại bắt vợ vua Chiêm là nàng Mỵ-Ê và các cung nữ, lấy đồ châu báu, bắt tù hơn 5000 người Chiêm. Rồi kéo quân về, khi thuyền đến bến Lý-Nhân (Hà-Nam), vua cho đòi Mỵ-Ê lên hầu. Mỵ-Ê ra đầu thuyền, ngửa mặt lên giời khóc rằng : « Thương ôi ! nước mất nhà tan, vợ chồng kẻ mất người còn, còn mong nổi gì, tấm thân trong-sạch này há đi dâng cho ai, mà cầu sự hiển vinh sao ? » Bèn quấn tấm  chiên hồng, deo mình xuống sông tự tận. Đến nay còn đền thờ ở tỉnh Hà-Nam.