Giai nhơn kỳ ngộ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Giai nhơn kỳ ngộ  (1927) 
của Tokai Sanshi, Lương Khải Siêu, do Phan Châu Trinh dịch

Nguyên tác tiếng Nhật của Tokai Sanshi, Lương Khải Siêu dịch ra tiếng Trung, Phan Châu Trinh dịch ra thơ lục bát từ bản tiếng Trung.

遇奇人住

GIAI-NHƠN KỲ-NGỘ
(Dịch nguyên bản của Tàu)
I

Di thảo của
Cụ Tây-Hồ PHAN-CHÂU-TRINH
LÊ ẤM, Professeur à Huế
xuất bản

IN LẦN THỨ NHỨT

Người xuất bản giữ bản-quyền

Bán tại:

THUẬN-XƯƠNG — Huế (Trong thành)

GIAC QUẦN THƯ-XÃ 10, phố Bạch-Mai (Trung-hiền) Hanoi.

Giá: 0 $ 30
IMP. CHAN-PHUONG - HANOI.

Hồi(không được liệt kê trong bản gốc)
 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929.


Tác giả mất năm 1929, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929.


Tác giả mất năm 1926, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.